Kontakt oss for tilbud på introduksjonstime.

Advokater med spesialkompetanse

Vi arbeider målrettet for å løse klientenes problemer. Lang erfaring med ulike typer av saker gjør at vi ser helhetsbildet og kan håndtere sammensatte problemstillinger. Vi finner løsninger i nært samarbeid med klientene. Vi gir råd i enkeltsaker og bistår i forbindelse med tvisteløsning.

 Vi bistår ved opprettelse av testament. Vi kan også gi råd dersom du ønsker å gi større gaver i live. Dersom du sitter i uskifte er det begrensinger i gaveadgangen. Vi kan gi råd og bistand knyttet til dette. Vi kan også bistå ved arveoppgjør. Valg av løsninger kan ha stor økonomisk betydning og det er viktig å søke bistand dersom man er usikker.

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi gir råd om hvordan man skal gå frem i enkeltsaker. Vi deltar også i forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker samt ved domstolsbehandling. Konflikter knyttet til arbeidsforhold er stressende for dem det gjelder. De legger beslag på den ansattes og bedriftens ressurser. Vi er opptatt av å finne gode løsninger og å redusere konfliktnivået i den enkelte sak. Vi bistår blant annet ved ansettelse, varsling, oppsigelse, og ved utforming av konkurranseklausuler.

Oppstår det problemer gir vi konkrete råd om hvordan man kan gå frem for å unngå en større konflikt.


Firmaet gir råd i forbindelse med tolking av leiekontrakter, ved kjøp og salg av eiendom, ved oppføring av nye bygg og vedlikehold av eldre bygninger. Vi representerer også klienter i forhold til offentlige myndigheter og naboer.

Advokatene gir råd til kjøpere og selgere i forbindelse med kjøp- og salg av fast eiendom. Vi bistår med utredning av veirettigheter, ferdselsrettigheter etter friluftsloven og tinglyste bestemmelser knyttet til utbygging.

Vi har kompetanse på eiendomsforvaltning og drift av fast eiendom. I eiendomssaker utredes problemstillingene i nært samarbeid med eksperter, f eks takseringskyndige, arktitekt eller statiker. Mange saker løses på et tidlig stadium ved at man gjør en god utredning av grunnlaget for tvisten og forhandler med motpart på bakgrunn av dette. I den utstrekning en sak havner i retten er vi opptatt av at det faktiske grunnlaget i saken er klart.

Juridisk bistand når du trenger det.

Trenger du juridiske råd?

Forespør om en samtale
Forespør en samtale